Voltijds ambt van docent (tenure track) in het vakgebied artificiële intelligentie/ big data science/ wiskundige modellering

Uiterste inschrijvingsdatum
May 25, 2016 23:59
Vakgroep/directie/dienst
WE02 - Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek
Type contract
Statutaire aanstelling
Bezetting
100%
Vacature type
Zelfstandig academisch personeel

In de faculteit Wetenschappen is – vanaf 1 oktober 2016 – een voltijds ambt van docent in het Tenure Track stelsel te begeven binnen de vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek voor een opdracht omvattend academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening in één van de volgende vakgebieden:

 • artificiële intelligentie. Artificiële intelligentie is van nature een interdisciplinair onderzoeksdomein, waarbij heel wat verschillende wetenschappelijke disciplines samenvloeien waaronder informatica, wiskunde, statistiek, psychologie, taalkunde, filosofie, neurowetenschappen en andere gespecialiseerde disciplines. Er wordt verwacht dat het onderzoek van de kandidaat vertrekt vanuit een fundamentele en computationele benadering van de artificiële intelligentie, en vanuit die insteek bruggen slaat naar andere invalshoeken en toepassingsdomeinen van de artificiële intelligentie. De kandidaat heeft daardoor een uitgesproken wetenschappelijk informaticaprofiel binnen de wereld van de artificiële intelligentie.
 • big data science. Big Data Science is van nature een interdisciplinair onderzoeksdomein, waarbij heel wat verschillende wetenschappelijke disciplines samenvloeien waaronder enerzijds de meer technische domeinen informatica, wiskunde en statistiek en anderzijds belangrijke toepassingsdomeinen zoals psychologie, geografie, biologie, geneeskunde, neurowetenschappen en milieuwetenschappen. Er wordt verwacht dat het onderzoek van de kandidaat vertrekt vanuit een fundamentele en computationele benadering van Big Data Science, en vanuit die insteek bruggen slaat naar andere invalshoeken en toepassingsdomeinen van het vakgebied. De kandidaat heeft daardoor een uitgesproken wetenschappelijk informaticaprofiel gericht op Big Data Science.
 • Wiskundige modellering. De kandidaat zal zich toeleggen op uitgesproken fundamenteel onderzoek en zich verdiepen in de wiskundige problemen, implementatievraagstukken en simulatietechnieken die betrekking hebben op modellering.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij een sterke, eigen onderzoekslijn ontwikkelt in het opgegeven vakgebied. Tevens wordt verwacht dat hij/zij actief externe fondsen voor onderzoek aantrekt, een kwalitatief hoogwaardige onderzoeksoutput realiseert en thesisonderwerpen, doctoraatsscripties en projectvoorstellen in het vakgebied aanbrengt. De kandidaat zal ingeschakeld worden in het onderwijs in bachelor- en masteropleidingen.

Profiel

 • houder van een diploma van doctor op proefschrift in de informatica of computerwetenschappen of wiskunde, of een door de beoordelingscommissie ontvankelijk verklaarde discipline, hetzij van een gelijkwaardig erkend diploma;
 • over minstens twee jaar postdoctorale ervaring beschikken op 1 oktober 2016;
 • hoogstaand wetenschappelijk onderzoek hebben verricht in het opgegeven vakgebied, gestaafd door recente toonaangevende publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften en/of boeken die een ruime verspreiding kennen en die een beroep doen op deskundigen voor de beoordeling van de ingezonden manuscripten;
 • voor de opdracht in big data science: internationale publicaties hebben die een fundamentele en computationele benadering van Big Data Science weerspiegelen;
 • voor de opdracht in wiskundige modellering: onderzoekservaring kunnen aantonen die aansluit bij de volgende aspecten strekt tot aanbeveling:

o het onderzoek heeft een uitgesproken fundamenteel karakter en is niet beperkt tot het louter gebruik van wiskundige modellen

o de onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in wiskunde- en/of informaticatijdschriften

o in het onderzoek komt de link met informatica of met toepassingen in andere wetenschappen duidelijk naar voren;

 • over ervaring beschikken met het aanvragen van wetenschappelijke projecten;
 • internationale mobiliteit kunnen staven, onder meer door onderzoeksverblijven in onderzoeksinstellingen extern aan de instelling waaraan de hoogste academische graad werd behaald strekt tot aanbeveling;
 • ervaring kunnen voorleggen met het leiden van onderzoek en het coachen van doctoraatsstudenten strekt tot aanbeveling;
 • over didactische vaardigheden beschikken om universiteitsstudenten te begeleiden bij het verwerven van academische competenties;
 • ervaring hebben in het verstrekken en/of organiseren van onderwijs op academisch niveau, dat positief geëvalueerd is, strekt tot aanbeveling;
 • ervaring met onderwijsprofessionalisering kunnen voorleggen strekt tot aanbeveling.

Een voltijds ambt in de aanvangsgraad van docent geeft in principe aanleiding tot een aanstelling in een tijdelijk dienstverband in een tenure trackstelsel voor een duur van vijf jaar.

Indien het universiteitsbestuur de prestaties van de betrokkene gunstig beoordeelt, mondt dit mandaat uit in een vaste benoeming in de graad van hoofddocent.

Bij wijze van uitzondering kan een kandidaat die reeds een betrekking als ZAP-lid of een gelijkwaardige functie in een andere universiteit of instelling voor onderzoek uitoefent, onmiddellijk worden benoemd in de graad van docent, onverminderd de mogelijkheid die geboden wordt voor een tijdelijke aanstelling in artikel 91 van het universiteitendecreet.

Kandidaten moeten bereid zijn om de verplichte basisdocententraining te volgen.

UGent voorziet een vrij aanbod 'Nederlands' en 'Engels' voor anderstalige professoren, dit ter ondersteuning van de onderwijstaal waarin gedoceerd wordt.

Nadere informatie in verband met dit ambt en de inpassing ervan in de strategische krachtlijnen van de vakgroep kunnen verkregen worden bij prof. Willy Govaerts, vakgroepvoorzitter, (tel. +32-9-264-48-93 of Willy.Govaerts@ugent.be).

Binnen de Universiteit Gent is het loopbaanmodel voor ZAP-leden in de graad van docent en hoofddocent gebaseerd op de periodieke toetsing van de prestaties in functie van op voorhand vast te leggen gepersonaliseerde doelstellingen.

Hoe solliciteren

Sollicitaties dienen uiterlijk 25 mei 2016 om 23u59 (CET) per e-mail verzonden te worden aan solliciterenzap@ugent.be met in bijlage de sollicitatiebrief, het sollicitatieformulier voor ZAP, vergezeld van de bekwaamheidsbewijzen (onder meer afschriften van de diploma's) (gelieve alle documenten samengevoegd in één bijlage te versturen met referentie 20160415 en specificatie van het vakgebied artificiële intelligentie/big data science/wiskundige modellering in het onderwerp van uw e-mail). De kandidaat ontvangt een e-mail bij goede ontvangst van de sollicitatie.

De sollicitatieformulieren voor ZAP zijn beschikbaar via volgende link:

http://www.ugent.be/nl/vacatures/zap/sollicitatieformulieren-zap/sollzapambt.docx/view