Onderwijs in academiejaar 2020-21

UGent-community: zoveel mogelijk weer on campus

Het onderwijs aan de Universiteit Gent veranderde in maart 2020 plots en ingrijpend door coronamaatregelen.

We hebben veel geleerd de afgelopen maanden, onder meer dat we het heel fijn vinden om samen te werken en samen te leren. We hebben immers ervaren wat we missen als we elkaar – studenten, lesgevers, medewerkers – niet on campus kunnen ontmoeten.

Dit wordt dan ook een van de belangrijkste doelstellingen voor het onderwijs aan de Universiteit Gent in het academiejaar 2020-21. Vanaf de start van het academiejaar willen we een UGent-community blijven vormen, zo maximaal mogelijk weer on campus in Gent en Kortrijk, aangevuld met online onderwijs. Vanzelfsprekend gaat dit hand in hand met het garanderen van ieders veiligheid en het realiseren van kwaliteitsvol onderwijs.

Blend@UGentBlend@UGent

In 2020-21 zet de UGent volledig in op activerend onderwijs met een doordachte en goed op elkaar afgestemde mix van on campus en online onderwijs.

Studenten gaan daarbij actief aan de slag met de leerinhouden, zowel individueel als in interactie met elkaar en met de lesgevers.

Alle on campus onderwijs zal activerend zijn en biedt daardoor een meerwaarde voor het verdiepen van de leerstof en voor het realiseren van competenties die online niet of moeilijk gerealiseerd kunnen worden via samenwerking, discussie, onderlinge communicatie, presentatie, … Het uitgangspunt is ook dat stages, practica en onderzoek voor bachelor- en masterproeven doorgaan zoals gepland. De practica, labo’s, oefeningen en werkcolleges vinden dus zoveel mogelijk on campus plaats en krijgen voorrang bij het toewijzen van de beschikbare ruimte in onze gebouwen. 

Student centraal

Bij het organiseren van het onderwijs voor volgend academiejaar zijn het vormen van een community, het bevorderen van interactie en sociaal contact tussen studenten en het bieden van structuur belangrijke doelen.

Om dit te realiseren maken we extra lokalen vrij aan de UGent waar studenten samen kunnen werken en studeren. Daarnaast stellen we ook extra externe locaties ter beschikking van de studenten die als studie- en lesruimte zullen dienen. Op die manier breiden we de capaciteit uit waardoor studenten toch zoveel mogelijk on campus kunnen aanwezig zijn met inachtneming van de afstandsregels. We bieden studenten houvast en structuur door te werken met vaste uurroosters waarin zowel de on campus als de online onderwijsactiviteiten geroosterd worden.

Wie voor het eerst aan de UGent komt studeren, zoals generatiestudenten, schakelstudenten en nieuwe internationale studenten, krijgen onze extra aandacht en zorg. Studenten in het eerste bachelorjaar zullen ingedeeld worden in kleinere studiegroepen. Studenten binnen dezelfde studiegroep zullen vaker samen les krijgen. Elke studiegroep krijgt een eigen StudyCoach: een persoonlijke begeleider en mentor die studenten op weg helpt met al hun vragen.

Voor de opleidingen met weinig practica, waar er dus minder gelegenheid is om elkaar in kleine groepen on campus te ontmoeten, voorziet de UGent een Study-OO (Study Online On Campus), een vaste studieplek in Gent waar men op vaste momenten samen kan studeren. Hier kunnen de studenten uit het eerste bachelorjaar samen online interactieve lessen volgen, en samenwerken aan opdrachten, oefeningen en voorbereidingen. Ze krijgen daar ook coaching en leggen er eventueel evaluaties of examens af.

Voor de studenten die nieuw zijn aan de UGent zal bijzondere aandacht gaan naar de startweken van het academiejaar 2020-21. We zorgen voor een warm welkom met on campus activiteiten zodat studenten elkaar leren kennen, wegwijs worden gemaakt aan de universiteit, mogelijkheden tot remediëring aangeboden krijgen en geïnformeerd worden over de aanpak binnen de vakken. Ook voor ouderejaars kunnen opleidingen bepaalde elementen van transitie of voorbereiding inbouwen. Alle studenten krijgen zo kansen om hun talenten te ontplooien in onze inclusieve onderwijs- en studieomgeving.

Het studentenleven willen we volop kansen geven in overleg met de studentenorganisaties en onze studentenvoorzieningen. De homes van de universiteit gaan alvast open onder een aantal bijkomende voorwaarden en ook de privékamermarkt treft de nodige voorbereidingen. De keuze om zo maximaal mogelijk in te zetten op on campus onderwijs en als student een plaats krijgen om je te ontplooien, je thuis te voelen en - in goede maar ook kwade dagen - te kunnen terugvallen op medestudenten, blijven goede redenen om een kot te huren.

Internationalisering, ook in 2020-21

Internationalisering blijft als strategische onderwijsdoelstelling ook belangrijk volgend academiejaar. Wanneer mobiliteit kan, willen we dit faciliteren zowel voor UGent-studenten en lesgevers als voor buitenlandse studenten en lesgevers. Dat niet alle fysieke studenten- en lesgeversmobiliteit mogelijk zal zijn, staat echter al vast. Dat betekent dat het belangrijk is dat faculteiten, opleidingen en lesgevers tijdens het academiejaar 2020-21 inzetten op alternatieve vormen van internationalisering van hun onderwijs.  Op die manier willen we alle UGent-studenten kansen blijven bieden om internationale en interculturele competenties te verwerven. Dit zal vooral gebeuren via meer internationalisation@home-initiatieven, i.h.b. door online samenwerking met de diverse buitenlandse partners van de UGent (van het openstellen/delen van elkaars aanbod tot het opzetten van gezamenlijke online onderwijsactiviteiten). Anderstalige opleidingen gericht op internationale studenten  kunnen ervoor opteren om eventueel de eerste maanden online te werken en pas later naar on campus over te schakelen.

Opleidingen en lesgevers aan zet

Faculteiten, opleidingen en lesgevers zijn best geplaatst om beslissingen en keuzes te maken over de indeling van het academiejaar, het vormgeven van de opleidingen en het ontwerpen van de opleidingsonderdelen met de daarbij horende examens en evaluaties.

Alle voorzitters van opleidingscommissies werden in de week van 15 juni geïnformeerd over de UGent-aanpak voor het academiejaar 2020-21. In de week van 22 juni start het overleg op binnen de opleidingscommissies met de betrokken lesgevers en alle andere betrokken bij het onderwijs. Bij het bepalen van de aanpak van de opleiding wordt volop rekening gehouden met ieders draagkracht (werklast van medewerkers; studiebelasting van studenten) en de andere kerntaken van de universiteit. Ook studentenvertegenwoordigers worden actief betrokken bij het ontwerp van het onderwijs in 2020-21. De UGent draagt studentenparticipatie immers hoog in het vaandel.

Ondersteuning van individuele lesgevers en opleidingscommissies staat hierin centraal. Op 22 juni werd Onderwijstips 2.0 gelanceerd met hands-on tips en tricks, concrete informatie over online werk- en evaluatievormen en digitale tools, inspirerende voorbeelden enz. Ook de brede ondersteuning voorzien voor dit veranderingsproces gaat dan volop van start. We zetten daarbij in op een ver-doorgedreven facultaire én centrale samenwerking voor zowel didactische als technische ondersteuning. We maken ook werk van meer en performantere online tools (voor lessen en evaluaties), zorgen voor ruimere opnamefaciliteiten en stellen blauwdrukken ter beschikking.

FAQ

Heb je nog vragen: raadpleeg de FAQ-pagina voor studenten .

Meer informatie

  • Start je komend academiejaar aan de UGent?
  • Lesgevers en andere medewerkers betrokken bij het onderwijs worden voor meer informatie doorverwezen naar Onderwijstips 2.0.